INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Společnost KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r. o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.
TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec IČ: 28739841 zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29802 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Papírová 537, 460 01 Liberec, adresa elektronické pošty redakce@kallib.cz, telefon 482416671
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
DRUHY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce získává a shromažďuje o vás různé druhy osobních údajů
Údaje, které poskytujete: Správce shromažďuje osobní údaje, jako např. vaše jméno, uživatelské jméno, adresu nebo e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, které poskytujete při objednávce, když si vytváříte účet, když správce kontaktujete, účastníte se dotazníků online, nebo navazujete jiný druh kontaktu.
Informace o používání webových stránek: Když navštěvujete webové stránky správce, může správce shromažďovat informace o druhu používaného zařízení, jeho jedinečný identifikátor a IP adresu, dále informace, jako jsou: váš operační systém, druh používaného internetového prohlížeče, informace o používání a prohlížení stránek. Některé tyto údaje může správce shromažďovat automaticky.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.